ROZSTRZYGNIĘCIE W ZAŁÄŚCZNIKACH 
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Walim, 2008-03-14
 
Numer sprawy: Klima/3/2008
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
Dostawa i montaż trzech klimatyzatorów ściennych w budynku Urządu Gminy w Walimiu
 
 Wspólny Słownik Zamówień: 29230000-0 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
 
Termin wykonania zamówienia:   2008-04-30
 
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
Do oferty należy dołączył aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej" kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
 
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
Cena
100
#59
 
Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2008-03-26 do godz.12.00   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1-sekretariat
 
Oferty można również przesłaÄ? do Zamawiającego na następujący nr faksu 074 8494 355
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej walim.bip.net.pl oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: poczta tradycyjna
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                          Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych
imię i nazwisko                   Mariusz Kowalski              
tel.                                          0 74 84 94 351   
fax.                                         0 74 84 94 355
w terminach                         godz. pomiędzy 9.30 a 11.30          
 
  
 
Załączniki: do pobrania na stronie walim.bip.net.pl w dziale przetargi
  Formularz cenowy
  Oświadczenie o spełnieniu warunków  
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hasuman