Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-01-18, unieważniono Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 900 000,00 PLN (słownie: jeden milion dziewiąćset tysięcy złotych)z przeznaczeniem na finansowanie zadania

 
kredyt/1/2008
Walim, 2008-01-18
 
 
OGĹ?OSZENIE O ZAMĂ?WIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: kredyt/1/2008. Nazwa zadania: Przedmiotem zamówienia jest
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 900 000,00 PLN (słownie: jeden milion dziewiąćset tysięcy złotych)z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego PN. "Termomodernizacja Zespołu Szkół - budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
bip.walim.pl
urzad@walim.pl
pon 8-16, wt-pt 7.30-15.30
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
    bip.walim.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa walim.bip.net.pl.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę
1 900 000,00 PLN (słownie: jeden milion dziewiąćset tysięcy złotych)z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego PN. "Termomodernizacja Zespołu Szkół - budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
Spłata kredytu w wysokości 1 386 000,00 po otrzymaniu dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego natomiast pozostała część czyli 514 000,00 zł w 38 kwartalnych ratach, z których 37 po 13500,00 zł przypadających na ostatni dzieł każdego kwartału poczynając od 31.09.2008, ostatnia rata do 20.12.2017 z uwzględnieniem możliwości spłaty częśi bądź całości kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Odsetki płacone będą w okresach kwartalnych ostatniego dnia każdego kwartału, w 38 równych ratach ostatnia rata odsetkowa do dnia 20.12.2017
źródło spłaty : pochodził będzie z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Walim w latach 2008-2017
Zabezpieczenie kredytu będzie stanowią weksel "in blanco" wraz z deklarację wekslową.
 
 
Zamawiający nie dopuszcza ofert częśiowych
 
Wspólny Słownik Zamówień: Wspólny Słownik Zamówień 66130000-0 - Usługi świadczenia kredytów
 
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
usługi udzielania kredytu
 
#45
 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
31/03/2008 - 20/12/2017
 
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
#61
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-01-28 do godz. 12.00
  w siedzibie zamawiającego Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 " sekretariat
Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Udzielenie i obsługa kredytu - termomodernizajca Zespołu Szkół nie otwierać przed 28.01.2008 r. godz. 12.00"
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-01-28, o godz. 12.30
w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sala narad
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych 13820-2008 dnia 18-01-2008
 
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
unieważnienie (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-01-18 16:47:20
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-01-18 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:05
Ilość wyświetleń:1447

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij