bank/12/2007
Walim, 2007-11-28
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: bank/12/2007. Nazwa zadania: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Walim  zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
ulica Boczna 9
58-320 Walim
walim.bip.net.pl
e-mail: urzad@walim.pl
Godziny urządowania: pon 8-16; wt-pt 7.30-15.30
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
    walim.bip.net.pl
  
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa walim.bip.net.pl.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiotem zamówienia jest:
a)         Otwieranie i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu, rachunków bieżących jednostek budżetowych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych.
b)         Realizacja poleceń przelewów do innych banków w systemie EliXir-on line, lub innych tego rodzaju.
c)         Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku)
d)         Przyjmowanie wpłat gotówkowych
e)         Dokonywanie wypłat gotówkowych
f)          Uruchomienie programu typu home banking lub innego o takich samych lub wyższych parametrach w wersji jednostanowiskowej łącznie z wyposażeniem w niezbędny sprzęt, oprogramowanie i przeszkolenie personelu (z możliwościę uruchomienia drugiego stanowiska na sprzęcie Gminy) umożliwiającego:
  • Składanie poleceń przelewów z rachunków własnych na inne rachunki w bankach krajowych
  • Uzyskanie informacji o wszystkich operacjach wykonywanych w dniu bieżącym na rachunkach własnych i do innych banków
  • Uzyskanie zbiorczych informacji o saldzie lub operacjach dnia wybranych lub wszystkich rachunkach
  • Dokonywanie lokat
  • Przeprowadzanie operacji zagranicznych
  • Realizacja wynagrodzeń pracowniczych
g)         Lokowanie wolnych środków na lokatach krótko i długoterminowych
h)         Finansowanie potrzeb Zamawiającego poprzez kredyty inwestycyjne, obrotowe w rachunku bieżącym oraz kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
i)          Uruchomieniu punktu kasowego lub agencji i bankomatu w Walimiu
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częśiowych
 
Wspólny Słownik Zamówień: Wspólny Słownik Zamówień: 66000000-0
 
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
pośrednictwo usług finansowych
 
Dodatkowe przedmioty
 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
   .
VI. Termin wykonania zamówienia:
01/01/2008-31/12/2010
 
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonywanie usług będących przedmiotem przetargu nie może być krótsze niż 3 lata w tym okresie obsługa jednostek samorządu terytorialnego w ilości co najmniej 2 lat oświadczone stosownymi referencjami.
 
Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia bankomatu i punktu kasowego lub agencji na terenie Walimia
 
VIII. Informacja na temat wadium:
 
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
Cena
100
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2007-12-14 do godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego Gmina Walim Boczna 9 58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-12-14, o godz. 12.30
w siedzibie zamawiającego Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim
Pokój nr 1 - sala narad
                          
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 235043-2007 dnia 28-11-2007
 
 
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman