Obsługa ABK

Walim, 2004-12-10

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
 roboty budowlane i usuwanie awarii w zasobach komunalnych Gminy Walim

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Administracja Budynków Komunalnych
Długa 8
58-320 Walim
abkwalim@wp.pl
7:oo - 15:oo

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
odbiur w siedzibie ABK, opłata = 10,- + VAT
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Roboty budowlane - przy usuwaniu awari oraz bieżące naprawy (roboty dekarsko-murarskie) w zasobach komunalnych Gminy Walim.
Bez mozliwości skladania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 24 m-ce

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
-   stawka kosztorysowa brutto w stosunku do najnizszej,
-   warunki płatnosci w stosunku do najkorzustniejszych

8) Informacja na temat wadium:
-   5 000,- PLN

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                |Waga    |
---------------------------------------------------------------------------
|cena - stawka kosztorysowa brutto w stosunku do najniższej      |90      |
|oferowanej                                                      |        |
---------------------------------------------------------------------------
|warunki płatnosci w stosunku do najdłuzszego oferowanego        |10      |
---------------------------------------------------------------------------


10) miejsce i termin składania ofert:
 [o] w siedzibie zamawiającego
Administracja Budynków Komunalnych
Długa 8
58-320 Walim
Pokój nr
 [ ] w innym miejscu
Nazwa
Ulica
Kod Miejscowość
Pokój nr

do dnia 2004-12-28 do godz. 9:oo

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-01-28

                                                    
                                                    
                                                    
____________________________________
Administracja Budynków Komunalnych