Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2007-10-03, UNIEWAŻNIONO /PYTANIA I ODPOWIEDZI 05-10-2007/ Postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PLAN-D/11/2007. Nazwa zadania: "Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodar

 

PLAN-D/11/2007 Walim , 2007-10-03


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PLAN-D/11/2007. Nazwa zadania: "Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z dokumentację planistyczną dla wsi Dziećmorowice"


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58 - 320 Walim
Strona walim.bip.net.pl
E-mail ugwalim@wp.pl

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
walim.bip.net.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: na pisemny wniosek Wykonawcy za pobraniem pocztowym.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:

Wykonawca zobowiązany będzie do:
- podjącie uchwał o przystępieniu do sporządzania planu,
- zakup i uzupełnienie brakujących map sytuacyjno - wysokościowych,
- opracowanie ekofizjograficzne,
- rozpatrzenie wniosków,
- sporządzenie projektu planu miejscowego wraz z prognozę oddziaływania na środowisko, prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
- opiniowanie uzgodnienie projektu planu,
- wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,
- opracowanie wniosku rolno - leśnego do planu,
- ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu, organizacja publicznej dyskusji,
- rozpatrzenie uwag i wprowadzenie zmian do projektu planu miejscowego,
- w niezbędnym zakresie ponowne uzgodnienie projektu planu,
- przedstawienie Radzie Gminy projektu uchwały wraz z niezbędnymi załącznikami celem uchwalenia,
- 4 egzemplarze sporządzone metodę tradycyjną w technice kolorowej,
- 4 egzemplarze sporządzone metodę tradycyjną w technice czarno - białej,
- 1 komplet przystosowany do celów publikacji w Dzienniku Urządowym,
- 1 egzemplarz planu miejscowego w wersji elektronicznej
Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do:
- przygotowania projektów wszystkich pism i dokumentów niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procedury planistycznej,
- przedstawienie w formie pisemnej wyników oceny złożonych wniosków , a także zgodności z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów zlokalizowanych w poszczególnych obrębach objętych zadaniami, w trakcie realizacji zadania,
- uczestniczenia w obradach komisji oraz Sesjach Rady Gminy Walim w sprawach związanych z realizację zamówienia,
- pełnienie "dyżurów projektanckich" w trakcie wyłożenia projektów planów do publicznego wględu
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częśiowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod 74251000 - 3 - Usługi planowania przestrzennego


Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Usługi planowania przestrzennego

Dodatkowe przedmioty


#45

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
31.10.2008 r

VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1200 zł , słownie: tysięc dwieście złotych .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
Waga
cena
100%
#61

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2007-10-11 do godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego Gmina Walim
ul. Boczna 9
58 - 320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-10-11, o godz. 12.30
w siedzibie zamawiającego Gmina Walim
ul. Boczna 9
58 - 320 Walim
Pokój nr 1 - sala narad
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
- nie dotyczy
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
- nie dotyczy
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
- nie dotyczy
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.10.2007 r.
pod numerem : 182812-2007
____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Załączniki

SIWZ (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnieniu warunków (11.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa - zał. nr 3 (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa - zał. nr 4 (264.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Treść protestu (93.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wniesionym proteście (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Unieważnienie przetargu (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-10-03 15:13:43
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-10-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:02
Ilość wyświetleń:1464

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij