Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2007-09-17, ROZTRZYGNIĘTO 28-09-2007 / Postępwania o udzielenie zamówienia publicznego na usługÄ?: /Zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym i spycharko-Ĺ?adowarkÄ

ZIMA/10/2007
Walim, 2007-09-17
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego na usługÄ?: "Zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym i spycharko-ładowarkę, 2007/2008", nr sprawy ZIMA/10/2007.
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Strona walim.bip.net.pl
E-mail ugwalim@wp.pl
 
2) Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
Na pisemny wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać za pobraniem pocztowym
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiotem zamówienia jest:
- odśnieżanie dróg gminnych na terenie całej Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym i spycharko-ładowarkę.
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częśiowych
 
Wspólny Słownik Zamówień:
- kod CPV 90212000-6 usługa odśnieżania
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
15.04.2008r.
 
7) Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
 
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium:       - cena
Waga:                         - 100 punktów za najniższy współczynnik dwóch cen#70
 
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Nazwa zamawiającego
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - Sekretariat
 
do dnia 2007-09-25 do godz. 12.00
 
  11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
12) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego Nazwa zamawiającego
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 " Sala Narad
 
dnia 2007-09-25 o godz. 12.30.
                         
13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
                          
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
- nie dotyczy
 
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
- nie dotyczy
 
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej
- nie dotyczy
 
17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 168892-2007 dnia 2007-09-17.
 
____________________________________
Gmina Walim
 

Załączniki

SIWZ (118.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1 - formularz ofertowy (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 - oświadczenie (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 - wykaz sprzętu (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 4 - umowa (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAL. NR 1A do umowy (14.5kB) Zapisz dokument  
ZAŁ. NR 1B do umowy (15kB) Zapisz dokument  
ZAŁ. NR 2 do umowy - raport dzienny (12.5kB) Zapisz dokument  
Zawiadomienie o wyborze (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-09-17 15:43:18
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-09-17 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:26:50
Ilość wyświetleń:1038

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij