Walim, 2004-06-16

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

Administracja Budynków Komunalnych

Długa 8

58-320 Walim

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wywóz nieczystości płynnych z przydomowych zbiorników szamb wg ilości i wielkości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do uzyskania w siedzibie zamawiającego

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 10,- + VAT

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:

- 1 rok od daty zawarcia umowy

Kryterium wyboru oferty będą:

cena realizacji zamówienia - 95%

termin płatności - 5%

zgodnie z art.45 pkt 2 i 6 wadium o wartości 1 000,- PLN należy wpłacić na k-to nr 8810205095128064037

Miejsce i termin składania ofert:

oferty należy składać do dnia 2004-06-30 do godz. 9:oo w siedzibie zamawiającego

Administracja Budynków Komunalnych

Długa 8

58-320 Walim

Termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2004-07-30

 

 

 

 

____________________________________

Administracja Budynków Komunalnych