Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2007-08-22, ROZSTRZYGNIĘTO 12-09-2007 / Postępwania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie- Odbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Zagórzu ĹślÄ?s

LETNISKOWA/8/2007
Walim, 2007-08-22
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie: "Odbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Zagórzu Śląskim".
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Strona walim.bip.net.pl
E-mail ugwalim@wp.pl
 
2) Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
Na pisemny wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać za pobraniem pocztowym
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów, którymi jest:
I.                     zaprojektowanie
II.                   wykonanie odbudowy drogi gminnej ul. Letniskowej o szerokości jezdni 3,70m, długości odcinka 370m + powierzchnia skrzyżowania,  polegającej na:
-                mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni bitumicznej                         
-                remoncie nawierzchni mieszankć mineralno-bitumiczną                                   
-                skropieniu nawierzchni emulsję asfaltową w ilości 0,5kg/m2                  
-                wykonaniu warstwy wiążącej grubości 4cm                                           
-                skropieniu nawierzchni emulsję asfaltową w ilości 0,5kg/m2                  
-                wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4cm
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częśiowych
 
Wspólny Słownik Zamówień:
- kod CPV 74230000-4
- kod CPV 45233220-7#61
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
- etap I.            do 15.10.2007r.
- etap II.           do 30.11.2007r.
 
7) Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium wysokości 2 000,00zł.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium:       - cena
Waga:                         - 100%#70
 
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Nazwa zamawiającego
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - Sekretariat
 
do dnia 2007-09-12 do godz. 12.00
 
  11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
12) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego Nazwa zamawiającego
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 " Sala Narad
 
dnia 2007-09-12 o godz. 12.30.
                         
13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
                          
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
- nie dotyczy
 
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
- nie dotyczy
 
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej
- nie dotyczy
 
17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 147604-2007 dnia 2007-08-22.
 
____________________________________
Gmina Walim
 

Załączniki

SIWZ (121kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1 - formularz ofertowy (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 - formularz cenowy (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 - oświadczenie (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 4A - I. etap - projekt (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 4B - II. etap - wykonawstwo (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 5 - mapa lokalizacji (406.4kB) Zapisz dokument  
ROZSTRZYGNIĘTO - zawiadomienie o wyborze (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2007-08-22 09:17:33
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2007-08-22 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:26:48
Ilość wyświetleń:869

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij