TERMO3/6/2007                                                                                                                     Walim, 2007-08-20
 
 
GMINA WALIM
OGŁASZA NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM
 
na zadanie pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkół " budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu.
 
Działając na podstawie art. 48 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Strona walim.bip.net.pl
e-mail ugwalim@wp.pl
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 
III. Określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w dwóch budynkach szkolnych, tj.:
-          prace instalacyjne w zakresie kotłowni,
-          prace instalacyjne w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
-          prace budowlane termomodernizacyjne w zakresie ocielenia ścian, ocieplenia stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częśiowych.
 
IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
V. Termin wykonania zamówienia:
31.08.2008
 
VI. Opis warunków udziału w postępwaniu, w tym odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
W postępwaniu mogą wziąÄ? udział Wykonawcy speśniający warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz warunki wymienione w pkt.VII.
 
VII. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępwaniu:
 
A. Wykonawca chcący uczestniczyć w niniejszym postępwaniu składa pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępwaniu. Zgodnie z art. 27 ust. 5 Prawa zamówień publicznych informacja o złożeniu tego wniosku może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków określonego w pkt. XI niniejszego ogłoszenia. Wniosek uważa się za złożony w terminie jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu został on wysłany w formie pisemnej a Zamawiający otrzyma go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
 
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
 
   B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu. 
 
   B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępwaniu.
   B. 3) Oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
   B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  
 
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
 
  C.1) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień " dotyczy kierownika budowy.
 
D. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
 
   D.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 
  E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1)  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu
 
  -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. "E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. "E".  
 
F. W przypadku, kiedy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępwaniu składa kilka podmiotów (konsorcjum / spółki cywilne), musi on spełniać następujące warunki:
 
 F.1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępwaniu winien być podpisany przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
 F.2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załÄśczyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępwaniu
 F.3) Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępwaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Do wniosku należy załÄśczyć wszystkie oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B.1), B.3) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
 
G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
 
 G.1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
 
 G.2) Dokumenty sporządzone w jązyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jązyk polski, poświadczonym przez wykonawcę .
 
Sprawdzenie ww. warunków udziału w postępwaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady speśnia/ nie speśnia.
 
VIII. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert
Do składania ofert zostanie zaproszonych trzech Wykonawców.
 
IX. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00zł.
Wadium wymagane będzie na etapie składania ofert ostatecznych.
 
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.#113
Nazwa kryterium:          - cena
Waga:                          - 100%
#70
XI. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu:
 
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępwaniu należy składać:
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - Sekretariat
 
do dnia 2007-08-28, do godz. 15.30.
 
Dodatkowe informacje na temat postępwania można uzyskać: Aleksandra Ignaszak - Kierownik ref. Infrastruktury Technicznej, tel. 074 84 94 346.
 
Adres strony internetowej, pod którym udostępniony jest wniosek o dopuszczenie do udziału w postępwaniu walim.bip.net.pl wraz z oświadczeniem
                     
XII. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia, walim.bip.net.pl
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  144862 dnia 2007-08-20.
 
 
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim " Adam Hausman