Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2007-03-07, UNIEWAŻNIENIE Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę samochodu brygadowego

SB/2/2007
Walim, 2007-03-20
 
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Gmina Walim informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne: dostawa samochodu brygadowego zostało unieważnione na podstawie: art. 93, ust.1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie faktyczne:
 
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "środki ochrony prawnej".
 
 
Otrzymują:
Uczestnicy postępowania
 
 
 
_________________________________
Wójt Gminy Walim-Adam Hausman
 
 
SB/2/2007
Walim, 2007-03-07
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę samochodu brygadowego
na potrzeby Gminy Walim. Nr sprawy: SB/2/2007.
 
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Gmina Walim zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Strona walim.bip.net.pl
E-mail ugwalim@wp.pl
 
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: na pisemny wniosek Wykonawcy za pobraniem pocztowym
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu brygadowego, minimum 6 osobowego ze skrzynią/wywrotką o masie całkowitej do 3,5 tony.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 34116000-3
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
 
Dodatkowe przedmioty
 
 
#61
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
- do 10 dni od daty zawarcia umowy
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium:       - cena
Waga:                         - 100%#70
 
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Nazwa zamawiającego
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - Sekretariat
 
do dnia 2007-03-15 do godz. 12.00
 
  11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
12) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego Nazwa zamawiającego
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1-Sala Narad
 
dnia 2007-03-15 o godz. 12.30.
                         
13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-04-14
                          
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
- nie dotyczy
 
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
- nie dotyczy
 
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej
- nie dotyczy
 
 
____________________________________
Gmina Walim
 
 
 
 

Załączniki

SIWZ (101.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1 - formularz ofertowy (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 - umowa (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-03-07 09:46:18
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-03-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:26:15
Ilość wyświetleń:1062

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij