MG/3/2007
Walim, 2007-02-12
 
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie inwentaryzacji i wyceny nieruchomości Gminy Walim na potrzeby Gmina Walim. Nr sprawy: MG/3/2007.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmina Walim informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Konsorcjum w imieniu, którego działa:
 
Lider Konsorcjum
Biuro Usług Budowlanych
Inż. Grzegorz Janiec
Ul. Wyszyńskiego 83
58-320 Walim
 
Uzasadnienie wyboru: oferta została wybrana na podstawie kryterium wyboru, którym była najkorzystniejsza cena. Cena ofertowa wybranego Wykonawcy wynosi:
- netto             2 945,57zł
- brutto            3 593,60zł
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-02-20, tel. 074 84 94 350.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnie?ć protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
_________________________________
Adam Hausman
Wójt Gminy Walim
MG/3/2007
Walim, 2007-01-29
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie inwentaryzacji i wyceny nieruchomości Gminy Walim na potrzeby Gmina Walim. Nr sprawy: MG/3/2007.
 
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Gmina Walim zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
ulica Boczna 9
59-320 Walim
Strona walim.bip.net.pl
E-mail ugwalim@wp.pl
 
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją wykonywane na terenie Gminy Walim.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
Wspólny Słownik Zamówień: 700000000-1
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
usługi w zakresie nieruchomości
 
Dodatkowe przedmioty
 
 
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
14.02.2009
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
 
10) miejsce i termin składania ofert:
 w siedzibie zamawiającego Gmina Walim
ulica Boczna 9
59-320 Walim
Pokój nr 1 - Sekretariat
 
do dnia 2007-02-06 do godz. 12.00
 
11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
12) miejsce i termin otwarcia ofert:
 
w siedzibie zamawiającego Gmina Walim
ulica Boczna 9
59-320 Walim
Pokój nr 1 - Sala Narad
 
dnia 2007-02-06 o godz. 12.30.
                         
13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-03-08
                          
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
- nie dotyczy
 
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
- nie dotyczy
 
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
- nie dotyczy
 
 
 
 
 
____________________________________
Gmina Walim