Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2007-01-09, Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (inwentaryzacja i wycena nieruchomości Gminy Walim) Uwaga: Zamawiający informuje, że dnia 11-01-2007 nastąpiła aktualizacja SIWZ + załączniki.

MG/2/2007
Walim, 2007-01-09
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie inwentaryzacji i wyceny nieruchomości Gminy Walim na potrzeby Gmina Walim. Nr sprawy: MG/2/2007.
 
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Gmina Walim zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
ulica Boczna 9
59-320 Walim
Strona walim.bip.net.pl
E-mail ugwalim@wp.pl
 
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją wykonywane na terenie Gminy Walim.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
Wspólny Słownik Zamówień: 700000000-1
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
usługi w zakresie nieruchomości
 
Dodatkowe przedmioty
 
 
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
31.01.2009
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
 
10) miejsce i termin składania ofert:
 w siedzibie zamawiającego Gmina Walim
ulica Boczna 9
59-320 Walim
Pokój nr 1 - Sekretariat
 
do dnia 2007-01-16 do godz. 12.00
 
11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
12) miejsce i termin otwarcia ofert:
 
w siedzibie zamawiającego Gmina Walim
ulica Boczna 9
59-320 Walim
Pokój nr 1 - Sala Narad
 
dnia 2007-01-16 o godz. 12.30.
                         
13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-02-14
                          
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
- nie dotyczy
 
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
- nie dotyczy
 
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
- nie dotyczy
 
 
 
 
 
____________________________________
Gmina Walim
 
 
 

Załączniki

SIWZ (108.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 1 Formularz ofertowy (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2 Formularz cenowy (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4 Projekt umowy (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-01-09 11:01:56
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-01-09 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:26:14
Ilość wyświetleń:1353

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij